Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić do współpracy z BON EXPERT, firmą zajmującą się skutecznym zarządzaniem nieruchomościami.

Oferujemy zarządzanie:

KOMPLEKSOWE:

 • Obsługa finansowo-księgowa:
  • zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości
  • przejrzyste prowadzenie ksiąg rachunkowych Wspólnoty
  • rozliczanie każdej nieruchomości poprzez odrębny rachunek bankowy
  • otwarcie i pełna obsługa rachunku bankowego Wspólnoty
  • prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego
  • prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • bieżący monitoring terminowości dokonywanych opłat
  • regulowanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych
  • pobieranie i windykacja dochodów z pożytków
  • prowadzenie rozliczeń z dostawcami usług
  • sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym
  • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości
  • pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej
  • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
  • sporządzanie okresowych sprawozdań z prowadzonej działalności
  • przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej
  • sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty
 • Darmowa obsługa prawna:
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości
  • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi, w razie potrzeby organizacja zastępstw procesowych
  • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami
  • reprezentacja w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej przed odpowiednimi władzami i instytucjami
  • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów)
  • sporządzanie planu administrowania nieruchomością, uzgodnienie oraz zatwierdzenie do realizacji z zarządem wspólnoty
  • realizacja bieżących zadań administracyjnych zlecanych przez zarząd wspólnoty
  • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów)
  • pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe (np. termomodernizacja, wymiana instalacji wod-kan itp.)
  • udzielanie porad prawnych w zakresie działań Wspólnoty
  • wsparcie Zarządu w zakresie analizy prawnej przepisów z zakresu zarządzania nieruchomościami
 • Obsługa administracyjna:
  • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i właścicieli lokali, przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej
  • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w części wspólnej budynku oraz
   w obrębie posesji
  • kontrola prawidłowości użytkowania nieruchomości
  • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów
  • analiza i zatwierdzanie kosztorysów, przygotowanie formalno-merytoryczne zawieranych umów
  • zawieranie umów z dostawcami mediów, zaopatrzenia budynku w wodę, energię elektryczną, cieplną i gaz
  • wykonujemy obowiązki wynikające z zawartych umów ciążących na właścicielach
  • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej (pełna dokumentacja, wszystkie tryby głosowań)
  • prowadzenie korespondencji z właścicielami
  • archiwizacja i zabezpieczenie dokumentacji wspólnoty (technicznej, prawnej i finansowej)
  • przygotowywanie wszelkiego rodzaju uchwał, regulaminów i statutów, w szczególności dotyczących: planu gospodarczego, kosztów zarządzania, Funduszu Remontowego, ewidencji pozaksięgowej kosztów, zaliczek na koszty mediów, regulaminów rozliczania kosztów mediów
  • uczestniczenie, z ramienia Zarządu, w procesach kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty zewnętrzne
  • naliczanie odsetek, skuteczne prowadzenie postępowań windykacyjnych (postępowania egzekucyjne)
  • prowadzenie wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniem nieruchomości
 • Obsługa techniczna:
  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami
  • przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i dozoru technicznego, uzyskanie każdorazowo protokołu z przeglądu
  • przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku
  • nadzór techniczny nad bieżącą obsługą budynku
  • prowadzenie stałej konserwacji urządzeń technicznych (zapewnienie ciągłej sprawności tych urządzeń)
  • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji
  • kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
  • natychmiastowe podejmowanie niezbędnych działań zabezpieczających w przypadku wystąpienia awarii lub stanów zagrożenia
  • usuwanie awarii i ich skutków
  • bieżące informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych
  • przygotowywanie planów remontowych
  • realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą
  • pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów na prace remontowe, konserwacyjne i serwisowe
  • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz odbiór tych prac
  • egzekucja praw gwarancyjnych
 1. NOWOCZESNE:
 • dostęp online do kartoteki elektronicznej (bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów)
 • wszystkie potrzebne dokumenty i informacje dostarczone na skrzynkę email
 • nie musisz już wychodzić z domu, Zarządca przyjedzie do Ciebie (odpowie na pytania, wyjaśni problemy, stworzy na miejscu dokumenty)
 1. BEZPIECZNE:
 • pełne ubezpieczenie
 • 24 godzinne pogotowie techniczne
 • Zarządcę do dyspozycji od poniedziałku do soboty
 1. INDYWIDUALNE:

Każda nieruchomość wymaga indywidualnego spojrzenia zarówno na sprawy prawne czy techniczne, ale również na ludzi ją zamieszkujących. Wynagrodzenie i szczegółowy zakres naszych usług ustalany jest każdorazowo, zgodnie z życzeniami Wspólnoty i spisany zostaje w umowie o zarząd nieruchomością.

Wy mieszkajcie, my zajmiemy się resztą!